گروه گردشگری، رفاهی، تفریحی

هـدف ایـن گـروه ارتقـای کیفیـت زندگـی و برنامه‌ریـزی و پیگیـری بـرای ایجـاد، احـداث، بازسـازی، بهسـازی، ترمیـم، تعمیـرات، تجهیـز، سـاماندهی، بهبـود عملکـرد و بهـره بـرداری از فضاهـا، امکانـات، تجهیـزات و مجتمع‌هـای توریسـتی، گردشـگری، رفاهـی، اقامتـی، صنایـع دسـتی و سـایر امکانـات مرتبـط اسـت.

ایــن شــرکت در زمینــه مرمــت ابنیــه تاریخــی، هتل‌ســازی، احــداث مجتمع‌هــای بین‌راهــی، راه‌انـدازی کیترینـگ غذایـی، تاسـیس آشـپزخانه صنعتـی و رسـتوران ورود و فعالیت را آغـاز کرده اسـت. فعالیت‌هایی چون تاسـیس آژانـس مسـافرتی و تولیـدی صنایع دسـتی بـرای آینـده نزدیـک دیده شـده اسـت.

هتل سنگ و آتش اصفهان

بوتیک هتل سنگ و ستاره شیراز  

مطبخ کریمان (رستوران و کیترینگ)

خانه اوشیدری کرمان

 مجموعه اقامتی-تفریحی، گردشگری هرمز