گروه مسئولیت اجتماعی

این گروه در راستای هدایت و نظارت بر تمامی فعالیت‌های خیریه و مسئولیت‌های اجتماعی هلدینگ بنا شده است. توزیع بخشی از ثروت ایجاد شده در مجموعه آفرینش در راستای فعالیت‌های عام‌المنفعه و در جهت رشد و توسعه مناطق محروم از جمله اهداف این گروه است.

موسسـه خیریـه کوثر مشـیز از قدیمـی تریـن مراکـز فرهنگـی و آموزشـی شـبانه‌روزی، نگهداری و حمایـت از کـودکان بی‌سرپرسـت و بـد سرپرسـت بـه نـام شـبه خانـواده در کشـور اسـت.  ایـن موسسـه فعالیـت خـود را از سـال 1373 آغـاز کـرد. خیریـه مشـیز در ابتـدا در اسـتان کرمـان آغـاز بـه فعالیـت کـرده و در سـالهای بعـد بـه توسـعه دامنـه فعالیـت، تعـداد مراکز تحـت پوشـش و افزایـش فرزنـدان مـورد حمایـت پرداختـه اسـت.  مشــارکت در توســعه، عدالــت و ایجــاد زندگــی بهتــر در زمینه‌هــای اجتماعــی، فرهنگــی، آموزشـی و درمانـی بـرای بهبـود زندگـی فرزنـدان کشـورمان که از زندگی مناسـب برخـوردار نیسـتند، از اهـداف ایـن موسسـه اسـت. ایـن رویکـرد در وهله اول موجـب توانمنـد سـازی آنـان و در وهله دوم سـبب پیشـگیری از آسـیب‌هایی چـون کـودکان فـراری و کـودکان کار در جامعــه می‌شــود. موسسـه خیریـه کوثر مشـیز در حال حاضر 15 مرکز فعال شبه خانواده در سراسر کشور در استان‌های کرمان، تهران، قزوین، بوشهر و سیستان و بلوچستان دارد.