گروه مالی و سرمایه‌گذاری

ایـن گـروه ارائـه دهنـده راهکارهـا، محصـولات و خدمـات مالـی، سـرمایه گـذاری، رصـد پیوسـته وضعیـت بـازار سـرمایه جهـت ارائـه بـه سـرمایه‌گذاران و تدویـن و جـاری‌سـازی موفـق اسـتراتژی سـرمایه‌گذاری اسـت. هـدف ایـن گـروه تسـهیل فرآینـد سـرمایه‌گذاری در بازارهـای مالـی و غیـر مالـی اسـت. فعالیـت در حـوزه نهادهـای مالـی، پولـی، مشـاوره حقوقـی، رمـز ارز و… از جملـه خدمـات ایـن گـروه اسـت.

شرکت سرمایه گستر هرمس (هرمس کپیتال)، شرکت دانش­بنیان نوع یک است، که از سال 1397 فعالیت خود را در زمینه ارائه خدمات مدیریت سرمایه و معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی آغاز کرده است. هســته اولیــه ایــن شـرکت در اواسـط دهـه 90 دردانشـکده مدیریـت و اقتصـاد شـریف با هـدف ارائـه راهکارهای الگوریتمـی و تکنولـوژی محـور در حـوزه مدیریـت دارایـی شـکل گرفـت و هـم اکنـون بیـش از 104 نفـر از جوانـان بـا اسـتعداد و دانش‌آموختـه دانشـگاه‌های برتـر تهـران در آن مشـغول بـه فعالیـت هسـتند. در حال حاضر هرمس قوی­ترین شرکت فعال در حوزه معاملات الگوریتمی است که کسب رتبه اول در بخش اوراق و سهام در دو دوره مسابقات الگوریتمی بازار سرمایه گواهی بر این مدعاست. به طور تخصصی سرویس­های الگورتیمی ارائه شده توسط هرمس شامل بازارگردانی و نوسان­گیری در بازارهای سهام، آتی، مدیریت پورتفو و آربیتراژگیری اوراق بدهی می­شود. مهم­ترین فرصت در دسترس شرکت سرمایه گستر هرمس نبود رقیب جدی و وجود فرصت­های توسعه­ای متعدد در حوزه­های فعالیت شرکت است. سرمایه­گذاری خصوصی هرچند به صورت سنتی سالیان سال در ایران وجود داشته است اما مفهوم نوین آن کمتر از ده سال است که در ایران وجود دارد و شرکت­های کمی هستند که در این حوزه فعالیت می­کنند. حوزه معاملات الگوریتمی نیز حوزه­ای نوین بوده و کمتر شرکتی در این حوزه صاحب تجربه و محصول است. روند اقتصادهای توسعه یافته و بازارهای مالی بالغ نشان داده که یک بازار سرمایه موفق بدون توسعه ابزارهای تکنولوژی محور و معاملات الگوریتمی بی معنی است. شرکت هرمس در سال­های اخیر اقدام به فعالیت در حوزه سرمایه­گذاری خصوصی نیز کرده است و چندین شرکت در حوزه­های مختلف تاسیس کرده که درحال حاضر در حال فعالیت هستند. از زیرمجموعه‌های این شرکت، می‌توان به شرکت ایده‌پردازان نوآفرین هرمس که در زمینه ارائـه راه‌حل‌هـای سـرمایه‌گذاری و پیشـرو بـا اسـتفاده از خدمـات هـوش مصنوعـی فعالیـت دارد. همچنینگروه مشاوران هرمس که در زمینه توانمندسـازی هر چـه بیشـتر مدیـران و کسـب و کارهـای ایرانـی در کلاس جهانـی فعالیت‌ می‌کنند اشاره کرد. سرمایه گستر هرمس که کار خود را با تمرکز بر حوزه سرمایه­گذاری در بازار سرمایه آغاز کرده در نظر دارد تا ساختار شرکت خود را به سمت ایجاد یک شرکت سرمایه­گذاری با نگاه 360 درجه سوق دهد که تمامی حوزه­های سرمایه­گذاری از بازار سرمایه تا سرمایه­گذاری خصوصی در حوزه تکنولوژی، معادن، بازرگانی، تولید و …. را در برگیرد. ایجاد یک شرکت سرمایه­گذاری که در هر وضعیتی بهترین گزینه­های ممکن را برای سرمایه­گذاران بزرگ پیشنهاد داده و سرمایه در اختیار خود را نیز به بهترین نحو در دارایی­ها و اوراق بهادار سرمایه­گذاری کند، هدف سرمایه گستر هرمس در چند سال آتی خواهد بود. در این راستا توسعه هسته­های تخصصی مشاور سرمایه­گذاری، سبدگردانی بازار سهام و حوزه­های متعدد سرمایه­گذاری خصوصی (تیم تخصصی معدن، تیم تخصصی تکنولوژی، تیم تخصصی بازرگانی و …) از جمله کارهایی‌ست که سرمایه گستر هرمس در حال انجام آن است.

 شـرکت تضامنـی صرافـی احمـد فدائـی و شـرکا در سـال 1399 از طریـق کارگـزاران با هدف ایجـاد تشـکیلاتی بـرای فعالیـت در حـوزه خریـد و فـروش نقدی ارز، مسـکوک طـلای ضرب شـده بوسـیله بانـک مرکـزی، انجـام عملیـات مربـوط بـه حواله‌هـای ارزی از طریـق بانک‌هـا و خدمـات ارزی بـرون مرزی تشـکیل شـد.

صنــدوق پژوهــش و فنــاوری نصیــر در راســتای نقــش آفرینــی در زیســت‌بوم نــوآوری کشــور و ارائــه خدمــات در حــوزه تأمیــن مالــی، سـرمایه‌گذاری و جلـب مشـارکت در ایجـاد توسـعه فنـاوری پیشـرفته بـا مشـارکت دانشـگاه خواجـه نصیرالدیـن طوسـی فعالیـت دارد.