گروه لجستیک

این گروه بر مدیریت حمل و نقل، برنامه ریزی، بهینه سازی و استفاده از وسایل نقلیه برای جابجایی کالا بین انبارها، مکان های خرده فروشی، کارخانجات صنعتی و سایر مشتریان تمرکز دارد. مدیریت این گروه به عنوان نقشی در زنجیره تأمین است که وظیفه‌دار طراحی، نحوه اجرا، کنترل و افزایش بهره‌وری کلیه فرایندهای مرتبط با ذخیره‌سازی کالا، حمل، جریان‌های جلو برنده یا عقب رونده مؤثر، ارائه سرویس‌ها یا اطلاعات مرتبط از محل تولید تا نقطه مصرف است، به طوریکه نیازهای مشتریان را برآورده سازد.

 شـرکت حمـل و نقـل تخصصـی مکـران بـار در سـال 1371 تاسـیس شـد. ایـن شـرکت در زمینـه حمـل و نقـل کالا در داخـل کشـور، احداث ترمینــال و اعطــای نمایندگــی بــه شــرکت‌های داخلــی و خارجــی فعالیــت می‌کنـد.

مکران پخش کویر

این شرکت در زمینه تهیه و توزیع انواع کالا فعالیت دارد.

حمل مصالح مرصوص کرمان

 شــرکت تجارتــی، خدماتــی و مصالــح ســاختمانی مرصــوص، انجــام و طراحــی، محاســبه و اجــرای کلیــه پروژه‌هــای عمرانــی، تاسیســات و تجهیــزات ســاختمانی و مهندســین مشــاور را در زیــر مجموعه‌هــای خــود دارد.