گروه عمرانی و ساختمانی

ایــن گــروه ســاختمانی پیشــرو در ارائـ‌‌‌ـه‌ی تمامــی خدمــات عمرانــی، ســرمایه گــذاری در پروژه‌هــای عمرانــی، ســاخت و فــروش واحدهـای مسـکونی و مشـارکت در سـاخت واحدهـای عمرانـی بـا بیش از ده سـال سـابقه و خدمات درخشـان در سـطح کشوراسـت. ایـن گـروه بـا تکیـه بـر تـوان مهندسـی و تـوان فنـی خـود و بـا درنظـر گرفتـن بـه روزتریـن تجهیـزات و امکانـات بـه سـاخت و اجــرای پروژه‌هــای متعــدد خــود می‌پــردازد.

شرکت مادرتخصصی: ریحانــه گســتر آفرینــش

 این شرکت در ســال 1396 ثبــت و در تهــران آغــاز بــه فعالیــت کــرد. فعالیت‌هـای ایـن مجموعـه در زمینـه تهیـه، تولیـد، بسـته بنـدی، پخـش و فـروش فرآورده‌هـای غذایـی، طراحـی، اجـرا، تجهیـز و احـداث واحدهـای صنعتـی و واحدهـای پـرورش طیـور و آبزیان و مجتمع‌هـای گلخانـه‌ای، خریـد و واردات تمـام ماشـین آلات و دسـتگاه‌های صنعتـی طراحـی، محاسـبه و نظـارت فنـی و اجـرای تمـام پروژه‌هـای عمرانـی اعـم از فلـزی، بتنـی، ابنیـه سـبک و سـنگین سـاخت راه بانـد و تجهیـز و سـاخت واحدهـای عمرانـی، ورزشـی، خدماتـی، اقامتـی و هتـل، طراحـی، سـاخت، نصـب و اجـرای سیسـتم‌های تاسیسـاتی سـاختمان اعـم از برودتـی و حرارتـی و تمـام تاسیسـات مکانیکـی و برقـی سـاختمان‌ها و کارخانه‌هـای صنعتـی اسـت.

راه و ابنیه مشیز

شـرکت راه و ابنیـه مشـیز با برند والکان در سـال 1397 آغـاز بـه کار کـرد. ایـن شـرکت در زمینـه طراحـی، محاسـبه، نظـارت فنـی و اجـرای کلیـه پروژه‌هـای عمرانـی اعـم از فلـزی و بتنـی، ابنیـه سـبک و سـنگین، سـاخت راه آهـن، متـرو، بانـد فـرودگاه، سـاخت اماکـن ورزشـی و مجتمع‌هـا فعالیـت دارد.