گروه صنایع و معادن

هلدینگ تخصصی صنعت و معدن با بهره گیری از متخصصان مجرب و ماشین آلات تخصصی و با رعایت استانداردهای کیفی و زیست محیطی، توانایی انجام اکتشاف، آماده سازی و استخراج معادن زیر زمینی و روباز و همچنین طراحی و احداث کارخانه های فرآوری محصولات معدنی و کانی های فلزی و غیر فلزی را دارد.  گفتنی است این هلدینگ در زمینه سرمایه گذاری در زنجیره صنایع معدنی و صنعتی فعالیت داشته و اجرای طرح های بزرگ توسعه‌ای نیز در زمره فعالیت‌های این هلدینگ است.

شرکت مادرتخصصی: توسعه صنایع و معادن هرمس

شـرکت توسـعه صنایـع و معـادن هرمـس در سـال ۱۳۹۹ تاسـیس شـد. زمینـه فعالیـت ایـن شـرکت اکتشـافات، اسـتخراج، فـرآوری و تولیـد انـواع فلـزات معدنـی اسـت. پـروژه معـدن تپـه سـیاه، مهـم تریـن فعالیـت فعلـی ایـن شـرکت اسـت.

پارس کانی هرمس

شــرکت پــارس کانــی هرمــس در ســال 1400 بــه صــورت شــرکت ســهامی خــاص تاســیس شـد. ایـن شـرکت توانایـی فعالیـت در زمینـه تهیـه طـرح و انجـام کلیـه پروژه‌هـای اکتشـافی، اسـتخراجی و فـرآوری در حـوزه معـدن به خصـوص کانسـارهای فلـزی نظیـر طـلا، مـس، سـرب و روی و غیـره را دارد. در حـال حاضـر بـه منظـور تدفیـن و افزایـش ذخیـره اکتشـافات تفضیلـی در معـدن طـلای زرزیمـا واقـع در اسـتان کردسـتان، شهرسـتان کامیـاران بخـش موچـش در حـال فعالیـت اسـت. هـدف و چشـم انـداز ایـن شـرکت آغـاز فرآینـد بهـره‌بـرداری و اسـتخراج از معدن طـلای زرزیمـا و احـداث و راه انـدازی کارخانـه فـرآوری طـلا جهـت تولیـد سـالانه 30 کیلوگـرم شـمش طـلای 24 عیـار اسـت.