گروه صنایع غذایی، کشاورزی و دامپروری

 بـا توجـه بـه ایـن نکتـه کـه شـرایط اقلیمـی منحصـر به فـرد ایـران موجب شـده اسـت کـه در میـان کشـورهای منطقـه از موقعیت ممتـازی در زمینـه کشـاورزی و پـرورش محصـولات باغـی برخـوردار شـود، بـه نظـر می‌رسـد ایـران می‌توانـد بـه قطـب تولیـد برخـی محصـولات کشـاورزی و باغـی در منطقـه تبدیـل شـود. ایـن گـروه تـلاش دارد تـا بـا فراهـم کـردن بسـتر مناسـب بتوانـد از محصـولات متعلـق بـه خـود محصـولات متفاوتـی را تولیـد و وارد بـازار کنـد.

شرکت مادرتخصصی: دیباگوهر آفرینش

 دیباگوهـر آفرینـش شـرکت بازرگانـی پیشـرو کالاهای کشـاورزی اسـت کــه بــرای تجــارت داخلــی و خارجــی در بخــش صنعــت کشــاورزی فعالیــت می‌کنــد.

زرین زعفران مشرق زمین

 شـرکت زریـن زعفـران مشـرق زمیـن در مـرداد مـاه 1395 با هـدف ایجـاد زنجیـره ارزش و تامین محصـولات کشـاورزی بـه ویـژه محصـولات سـالم و ارگانیـک تاسـیس شـد. این شـرکت بـا توجه بـه ماموریـت و چشـم‌انداز خـود در حـوزه کاشـت، داشـت و برداشـت محصـولات کشـاورزی و همچنیـن بازرگانـی و بازاریابی آن فعالیـت دارد.

توسعه شیلات جنوب آفرینش

شرکت توسعه شیلات جنوب آفرینش در سال 1395 با هدف ارتقاء کیفیت در حوزه آبزی پروری، افزایش راندمان تولید از طریق بکارگیری فناوری های نوین، توسعه فرآورده های آبزیان، استفاده از ذخایر طبیعی و بلا استفاده کشور با رویکرد توسعه پایدار تاسیس گردید. شرکت قصد دارد علاوه بر عضویت در سازمان بورس به عنوان اولین شرکت خصوصی حوزه شیلات و ورود به حوزه دانش بنیان نسبت به ایجاد آکادمی جهت انتقال تجربیات ارزشمند خود اقدام کند.

کشــت و صنعــت کوثــر آفرینــش

شــرکت کشــت و صنعــت کوثــر آفرینــش در اســتان کرمــان، شهرســتان ریــگان، روســتای همـت‌آبـاد ده رضـا در فاصلـه ۳۳۰ کیلومتـری مرکـز اسـتان واقـع شـده اسـت. ایـن شـرکت بـا مسـاحت کل ۲۰۰۰ هکتـار، 28 هـزار نفـر نخـل جدیـد ۱۷۰۰، نفـر نخـل قدیمـی و قریـب بـه 10 هکتـار مزرعـه یونجـه بـا محوریـت ایـن دو محصـول مشـغول فعـال اسـت. بـا توجـه بـه پتانسـیل‌های منطقـه طرح‌هـای وسـیع دامپـروری از جملـه پرورش شـتر، پـرورش دام سـبک و سـنگین و پـرورش آبزیـان نیـز قابلیـت اجـرا دارد.

مانی مان پارس

شرکت مانی مان پارس از سال  1392فعالیت خود را آغاز کرده است. بنیان‌گذاران این شرکت بیش از 20 سال تجربه موفق در عرصه تولید و عرصه محصولات برتر صنعت شیرینی و شکلات کشور را دارا بوده و سابقه معرفی برندهای موفقی را در کارنامه کاری خود دارند.شرکت مانی مان پارس با هدف پوشش عرصه های تازه و متفاوت بازار کالاهای مصرفی ایران تأسیس شده است. از محصولات این شرکت آدامس دنکسیر، آبنبات و تافی‌های کندی مندی، کراکر بیسکومن، سس های مرینت گریلی را می‌توان نام برد.

گل ماکارون

شـرکت گل مـاکارون در سـال 1369 بـا موضـوع تهیـه و توزیـع انـواع ماکارونـی در رفسـنجان راه‌انـدازی شـد. ایجـاد تحـول اقتصـادی در حـوزه مـواد غذایـی جنـوب شـرق کشـور هـدف این شـرکت بـود.