گروه سرمایه‌گذاری خطرپذیر

شرکت خطرپذیران نوین آفرینش (آفرینش وی سی) یک شرکت دانش بنیان است که در سال 1396 با هدف ایجاد تشکیلاتی برای حضور فعال در زمینه توسعه کسب و کارهای نوپا، کمک به تجاری سازی ایده‌ها و استارتاپ‌های مستعد و گروه‌های دانش‌بنیان، نقش‌آفرینی جدی در تجاری سازی ایده‌های حوزه فناوری مالی (fintech)، زنجیره بلوکی (blockchain))، خدمات مبتنی بر ارز دیجیتال (cryptocurrency )، تعامل با بنیادهای مالی، مراکز آموزشی و پژوهشی و سایر اجزای زیست بوم کارآفرینی تشکیل شد.

شـرکت فنـاوران فرامـوج علـم و صنعت با برند هموند از سـال 1395 فعالیـت خــود را در زمینــه تحقیــق و توســعه محصــولات مبتنــی بــر IOT و توسـعه پلتفـرم بومـی اینترنـت اشـیا آغـاز و اقـدام بـه طراحـی و تولیـد سـخت‌افزارهای مـورد نیـاز در بـازار BMS و خانـه هوشـمند کـرده اسـت.

فراتصویران صنعت آفرینش

شــرکت فراتصویران صنعت آفرینش با برند اینویژن در ســال ۱۴۰۰ تاســیس شــد. فعالیــت اصلــی ایــن شـرکت، تولیـد محتـوای تخصصـی ویدیویـی، انیمیشـن‌های سـه‌بعدی و دو بعــدی، فیلــم مســتند، فیلــم کوتــاه، رئالیتی شو و ســایر انــواع ویدئـو در حـوزه تبلیغـات، سـینما و … اسـت.

شــرکت مدرن آتی پرداز آرکا با برند مـــاپــرا، اولــیــن نـــرم افــزار رســتــورانـــی مــجهـز به ســفـارش و پــرداخـت روی مــــیـز و پـلتـفـرم ابـــری فــــروش را درســــال 1397 راه‌انـدازی کـرد.

داده گستران پیشرو آفرینش

شـرکت داده گسـتران پیشـرو آفرینـش بـه عنـوان شـرکت تخصصـی هلدینـگ آفرینـش در حـوزه فنـاوری اطلاعـات و زیرسـاخت، در سـال 1397  تاســیس شــد. ایــن شــرکت بــا به‌کارگیــری تکنولوژی‌هــای روز دنیـا، محصـولات و خدمـات بـا کیفیـت و مطابق بـا اسـتانداردهای روز را بـرای مشـتریان هـدف خـود عرضـه می‌کند.

سلامت آفرینان ریحانه

شـرکت سـلامت آفرینـان ریحانـه با برند پالسـی نـو در سـال 1398 بـا در اختیـار داشـتن زیـرسـاختی حرفـه‌ای و تیـم مجرب تاسـیس شـد تا امـکان دسترسـی بـه هـر یـک از مراکـز درمانـی سـطح شـهر فراهـم شود.

بازارسازان کسب و کار رسا

شـرکت بازارسازان کسب و کار رسا با برند باکـس در زمینـه تولید محتـوا، طراحـی کمپین‌هـای تعاملی، مدیریــت صفحات اجتماعی، تدویــن اســتراتژی دیجیتــال، ایده‌پــردازی، سناریونویسـی و پیاده‌سـازی بـازی، فعالیـت خـود را از سـال 96 آغـاز کـرد.

داده‌کاوی رایان جم (درج)

شرکت داده‌کاوی رایان جم (درج) با برند کاتالیسـت یـک اکوسیسـتم نـوآوری اسـت که بـرای قدرت بخشـیدن بــه اســتارتاپ‌ها در راســتای رســیدن بــه ظرفیــت کامــل خودشــان فعالیــت می‌کنــد.