گروه توسعه صنعت و تولید

این گروه با هدف هدایت و نظارت بر طرح ها، پروژه‌ها و عملکرد شرکت‌های ساخت و تولید مجموعه آفرینش ایجاد شده است. بررسی، ایجاد و توسعه پروژه‌های ساخت و تولید محصولات صنعتی و نیمه‌صنعتی از جمله فعالیت‌های این گروه است.  

شرکت مادرتخصصی: الیاف فشرده نخل کویر

شـرکت الیـاف فشـره نخـل کویـر در سـال 1394 بـا هـدف اسـتفاده از ضایعـات چوبـی بـرای تولیــد انــواع مصنوعــات چوبــی فعالیــت خــود را آغــاز کــرد. آماده‌ســازی زیرســاخت‌ها بــرای خریـد و دپـوی چـوب نیـز از دسـتاوردهای ایـن شـرکت اسـت.

صنایع آریا چوب نفیس آفرینش

 شـرکت صنایـع آریـا چـوب نفیـس آفرینـش در سـال ۱۴۰۰ بـا هـدف ایجـاد تشـکیلاتی بـرای ایجـاد کارخانـه تولیـد نئوپـان تشـکیل شـد. فعالیـت ایـن مجموعـه تولیـد نئوپـان از ضایعـات چوبـی و مـواد سـلولزی اسـت.

وی دیزاین

این کسب و کار در سال 1402 با هدف ساخت و تولید محصولات چوبی به ویژه وسایل اداری و خانگی راه اندازی شده است، در چشم انداز این کسب و کار، گروه آفرینش قصد دارد یکی از بهترین تولید کنندگان محصولات اداری و خانگی باشد.

نوین برچسب هرمس

شـرکت نویـن برچسـب هرمـس در سـال 1400 در حـوزه صنعـت کاغـذ پشـت چسـب‌دار و محصـولات کیفیـت محـور در صنعـت چـاپ و بسـته بنـدی فعالیـت خـود را آغـاز کـرد. ایـن شــرکت درصــدد تبدیــل شــدن بــه شــرکتی دانش‌بنیــان و نــوآور اســت.

فـرش نفیـس آفرینـش در سـال 1399 فعالیـت خـود را آغـاز کـرد. هـدف ایـن شـرکت احیـا و بالا بـردن کیفیـت فـرش دسـتباف اصیـل کرمـان و معرفـی آن در سـطح ملـی و بین المللی اسـت.