گروه بین الملل

ایـن گـروه مي‌كوشـد تـا ضمـن موفقيـت در صحنـه رقابـت داخلـي، ضمـن شناسـايي و تحليـل فرصت‌هـا و تهديدهـاي محيطـي، در عرصـه رقابـت منطقـه‌اي و جهانـي در چارچـوب حفـظ منافـع ملـي بـا تاسـيس نمايندگـي در برخـي كشـورها، حضـوري فعـال و گسـترده داشـته باشـد. انجـام فعالیت‌هـای تجـاری در کشـورهای همسـایه و دیگـر مناطـق جهـان و حضـور در نمایشـگاه‌های بین‌المللـی در سـطح جهانـی در راسـتای شناسـایی هرچـه بیشـتر توانمندی‌هـای هلدینـگ آفرینـش از ماموریت‌هـای ایـن گـروه است .