گروه بهداشت و درمان

ایـن گـروه نیازهـای حـوزه سـلامت و درمـان را ارجحیـت کیفـی و اقتصـادی بخشـیده و در آینـده‌ای نزدیـک بـه یکـی از قطب‌هـای پاسـخگویی بـه توسـعه و به‌کارگیـری فناوری‌هـای نویـن در حـوزه خـود یعنـی سـلامت، بهداشـت و درمـان تبدیـل خواهـد شـد. ارائـه خدمـات درمانـی بـه بیمـاران، افزایـش کیفیـت و ایمنـی خدمـات بهداشـتی و مراقبت‌هـای سـلامت و تعییـن اسـتانداردها، ارتقـاء شـاخص‌های سـلامت بـرای دسـتیابی بـه جایگاهـی شـاخص در منطقـه و اسـتفاده از امکانـات روز دنیـا از جملـه اهـداف ایـن هلدینــگ درمانی اســت.

گـروه درمـان و سـلامت ضمـن تعامـل و ایجـاد روابـط سـازنده بـا نهادهـای ملـی و بین‌المللـی و سـایر مراکـز درمانـی و مدیریتـی بـه نیازهـای مراکـز زیرمجموعـه در راسـتای خدمت‌رسـانی درسـت بـه ذینفـع نهایـی پاسـخی سـریع می‌دهـد. همچنیـن ایـن مجموعـه گردشـگری سـلامت را به‌عنـوان یکـی از اولویت‌هـای راهبـردی خـود قـرار داده کـه در ایـن زمینـه از تـوان تخصصـی نخبــگان و شبکه‌ســازی آنهــا اســتفاده می‌کنــد و بــه مرکــزی بــرای جــذب و پــرورش ایــن اســتعدادها بــدل می‌شــود.

شـرکت مدیسـا نواندیـش آفرینـش با برند مدینـو یکـی از شـرکت‌های تابعـه هلدینـگ آفرینـش اسـت کـه از سـال ۱۳۹۹ بـه صـورت تخصصـی در حـوزه درمـان و سـلامت فعالیـت می‌کنـد. هـدف ایـن شـرکت فراهـم کـردن بهتریـن و بـه روزتریـن تجهیـزات و گـرد هـم آوردن بهتریـن متخصصیـن کشـور اسـت تـا مخاطبیـن و بیمـاران بتواننـد از بهتریـن خدمـات درمانی در سـطح اسـتانداردهای بین‌المللــی بهره‌منــد شــوند.

کلینیک تخصصی پزشکی، دندانپزشکی و زیبایی مدینو

 ایـن کلینیـک در ۴ طبقـه در بخش‌هـای تخصصی دندانپزشـکی، پوسـت، مـو، زیبایی و خدمـات پزشـکی عمومی مشـغول فعالیت اسـت.

کلینیک پزشکی و دندانپزشکی حضرت ابوالفضل (ع)

کلینیـک پزشـکی و دندانپزشـکی حضـرت ابوالفضـل (ع) تنهـا اورژانـس شـبانه‌روزی دندانپزشـکی در شهر کرمـان اسـت.  همچنیـن بخش‌هـای تخصصی اطفـال، عمومـی، تزریقات وپانسـمان، opg، بسـتری، زنـان و زایمـان، ارتوپـدی و مامایـی در ایـن کلینیـک فعالیـت دارند.

کلینیک پزشکی و دندانپزشکی سیدالشهدا (ع)

ایـن کلینیـک در حـال حاضـر در بخشهـای پزشـک عمومـی، دندانپزشـکی عمومی، آزمایشـگاه، تزریقـات و پرسـتاری و بخـش تخصصـی اطفـال در شهر کرمان فعال اسـت.

درمانگاه فاطمه الزهرا (س) ماهان

 ایــن درمانــگاه، در بخش‌هــای پزشــکی عمومــی، دندانپزشــکی عمومــی، رادیولــوژی تک‌دنــدان، تزریقــات و پانســمان در شهر ماهان استان کرمان فعــال اســت.