گروه بازرگانی

این گروه در حوزه صادرات و واردات کالا مطابق با قوانین و مقررات صادرات و واردات جاری فعالیت می‌کنند. صادرات یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی کشورهاست. با ورود به بازار جهانی، شرکت‌های کوچک و بزرگ می‌توانند دسترسی به مشتریان جدید پیدا و بیشترین سود را به دست آورند. همچنین واردات محصولات مورد نیاز که در کشور کمیاب و یا در دسترس نیست، این امکان را فراهم می‌کند تا در قامت یک تاجر به فعالیت‌های بازرگانی بپردازیم. ديدگاه ما حفظ حقوق سهامداران، مشتريان ،كاركنان و همه طرفهای ذینفع با استفاده از توانمندي بنگاههاي خود، افزايش كارايي سازمان، پذيرش رقابت، كاهش هزينه، ارزش آفـريني و بهره‌گيري از مزيتهاي ‌نسبي در زمينه‌هاي اقتصادي  با ارتقاء سطح كمي و كيفي محصولات و خدمات مطابق استانداردهاي جهاني است.
ما ضمن حصول سود منطقي، به رشد، توسعه و بهره‌وري بر اساس شاخصهاي جهاني مي‌انديشیم و همواره تلاش مي‌کنیم تا در زمره شركتهای برتر در سطح كشور قرار گیریم.

این شرکت در زمینـه صـادرات و واردات، خریـد و فـروش کلیـه کالاهـای مجـاز بازرگانـی فعالیـت می‌کنـد. آریـا تجـارت در سـال 1397  تاسـیس شـده اسـت. هـدف از ایجـاد ایـن شـرکت، توسـعه هم‌گرائـی، هـم‌افزایـی و تعامـل بـرای حضـور در بازارهـای هـدف، تسـلط، کشــف و توسعــه بازارهـای جــدید و ثروت‌آفرینــی، ارائــه کالاهــا و خدمــات متنــوع، کارآمد،کیفــی، راهبــردی، نویــن و ایجــاد رضایـتمنـدی در بیـن مصـرف‌کننـدگان در بازارهـای هـدف است.

پویا تجارت نوین آفرینش

شــرکت پویــا تجــارت نویــن آفرینــش (پویــا پخــش) در ســال 1400  بــا هــدف فعالیــت در صنعــت خرده‌فروشــی، پخــش و توزیــع مویرگــی تأســیس شــد و تــلاش می‌کنــد از روش‌هــای نویـن جهانـی اسـتفاده کنـد.

ایـن شـرکت در زمینه تخصصـی در توزیع بیش از 1700 کیوسـک و هورکا )هتـل، رسـتوران، کافی‌شـاپ) در سـطح اسـتان‌های مختلـف فعالیـت دارد. اخیــرا پخــش مویرگــی بــه ســوپر مارکت‌هــا و فروشــگاه‌های زنجیـره‌ای هـم افـزوده شـده اسـت.

زرین دانه مایا

خریـد و فـروش کلیـه محصـولات کشـاورزی، خـوراک انسـانی و نهاده‌هــای دامــی (خــوراک دام و طیــور)، دام و طیــور زنــده و منجمــد و صنایــع وابســته بــه خــوراک دام، انــواع روغن‌هــای خوراکــی و صنعتــی و واردات انــواع کنســانتره از جملــه فعالیت‌هــای آن اســت.

شرکت رشد و تجارت هرمس با هدف انجام فعالیت های بازرگانی داخلی و خارجی در سال 1397 تاسیس شده است و در حال حاضر با کشورهای مختلفی مانند امارت، روسیه، قزاقزستان، عراق، افغانستان و … در حال مبادلات بازرگانی کالاهای مختلف از جمله محصولات صنایع غذایی، کشاورزی و دامپروری است و دفاتر خود در کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، روسیه را نیز راه اندازی کرده است.