گروه آموزش فرهنگ و رسانه

امروزه زیست جهان ما بیش از پیش رسانه‌ای شده و با پدیده‌ای به نام «فرهنگ رسانه ای» مواجهیم، تربیت و تقویت شناخت و خلاقیت شهروندان در این محیط و در تعامل با رسانه‌ها، وظیفه آموزش رسانه و نظام آموزشی خلاقیت‌محور است. هلدینگ آفرینش همواره از ابتدای فعالیتش تا به امروز تلاش داشته تا در حوزه فرهنگ، رسانه و هنر فعالیتی معنادار داشته باشد که در آینده‌ای نزدیک ساختارهای آن در حال تحول و گسترش است.

شرکت مادر تخصصی: موسسه آینده نگاران هنر آفرینش برتر

موسســه آینــده نــگاران هنــر آفرینــش برتــر با هدف ارتقای سطح فرهنگ عمومی جامعه و بالا بردن دانش و بینش عمومی در حوزه‌های مختلف فرهنگی و ایجاد زیر ساخت‌های اجرایی در برگزاری برنامه‌های هنری و فرهنگی در سال 1398 تأسیس شد. از فعالیت‌های این مجموعه می‌توان به گردآوری و تدوین مقالات، مشارکت یا اجرای طرح‌های فرهنگی، پژوهشی و هنری، برگزاری همایش و سمینار، برپایی نمایشگاه و جشنواره‌های فرهنگی و هنری، طراحی، ساخت و راه اندازی مجتمع و مراکز فرهنگی و برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی عمومی اشاره کرد.  

پایــگاه خبــری- تحلیلــی دیدارنیــوز یکی از زیرمجموعه‌های موسســه آینــده نــگاران هنــر آفرینــش برتــر است. دیدارنیوز رســانه‌‌ای مسـتقل، بـا هـدف انتشـار اخبـار و تحلیل‌هـای مفیـد مرتبـط بـا رخدادهـای مهـم روز ایـران و جهـان اسـت. ایـن پایـگاه خبـری فعالیـت خـود را از فروردیـن ۱۳۹۷ آغـاز کـرده اسـت. هـدف اصلـی در “دیدارنیـوز” تمرکـز بـر مسـائل اجتماعـی و فرهنگـی جامعـه اسـت.

شـرکت فرهنگـی آموزشـی ریحانـه در ادامـه فعالیت‌هـای خیریـه کوثـر مشـیز اسـتان کرمـان در سـال 1375 بنـا شـد. هـدف موسسـان مجموعـه، آن بـود کـه بـا بهره‌گیـری از الگوهـای موفـق و بـه روز دنیـا، مدارسـی هوشـمند، مـدرن و خلاق تاسـیس کنـند کـه نـه تنهـا بـه الگـوی برتـر در منطقـه جنـوب شـرق ایـران بـدل شـوند بلکـه در سـطح ایـران نیز بدرخشـد. سال گذشته با افزوده شدن 3000 مترمربع زیربنا به فضای فیزیکی مجموعه و 21کلاس، مجتمع ریحانه به بزرگترین مجتمع جنوب شرق ایران بدل شد.

این مجتمع را به کنشگری پویا ، تمایز در عرصه آموزش و پرورش استان کرمان و کشور می‌شناسند. درخشش دانش آموزان ریحانه در آزمون‌های رقابتی منطقه‌ای ، ملی و حتی المپیادهای جهانی بازتاب آموزش منسجم و متمایز ریحانه است.

مقطع ابتدایی ریحانه پیش‌آهنگ برنامه‌های متنوع ومتکثری‌ست که دانش آموزان را به تجربه یادگیری پرنشاط و ماجراجویانه نزدیک کرده است. شخصی‌سازی آموزش ، نشانه‌سازی الفبا برپایه نمایش، تشکیل کارگاه موضوعی در دروس پایه و یادگیری ریاضی با دست‌ورزی بازیگوشانه ، تنها بخشی از طرح‌های آموزشی پیشرویی است که برای نیل بدین هدف صورت می‌گیرد. در کنار این برنامه‌ها، کلاس بدون دیواریکی از محورهای فرآیند آموزش در ابتدایی ریحانه است؛ « طرح محله» که طی آن دانش‌آموزان یادگیری روزانه خویش را در محلات چهارده‌گانه کرمان تجربه کردند، گرچه نوعی نوآوری در آموزش است، اما پیرنگ این طرح، توجه به فرآیند جامعه‌پذیری دانش آموزان بوده است. کودکان با قرارگرفتن در اماکن مختلف علمی، مذهبی، هنری و تاریخی می‌آموزند که چگونه در تعامل با محیط اطراف خویش به فراخور مقتضیات آن موقعیت‌های اجتماعی رفتارکنند. یادگیری کنش‌های اجتماعی مناسب، اعتماد به نفس کودکان و نوجوانان در ورود به جامعه و پذیرش نقش‌های جمعی را افزایش می‌دهد. پیوست فعالیت‌های آموزشی مجتمع ریحانه، برنامه‌های متنوع و غنی فرهنگی‌ست. تولید بیش از 300 پادکست ادبی، تاریخی، روانشناسی و هنری ، تولید 41 فیلم آموزشی «اتیکت‌های رفتاری» و 66 فیلم آموزشی«سوادمالی»، تهیه فایل صوتی از 10 کتاب برجسته در حوزه روانشناسی و ادبی، انتشار دوماهنامه ادبی_هنری «خط ریحان» ، تشکیل انجمن‌های ادبی، تاریخی و فرهنگی دانش آموزی با هدایت اساتید دانشگاه و مفاخر استان و برگزاری کلاس‌های مختلف هنری و ورزشی ، از جمله برنامه‌های کانون فرهنگی ریحانه است. تشکیل پرونده سلامت و بهداشت برای دانش آموزان ریحانه با انجام تست‌های بینایی و شنوایی سنجی، پاسچر، دهان و دندان واندازه‌گیری توده چربی و متعاقب آن، انجام تمرینات اصلاحی جهت رفع عیوب ساختار اسکلتی، از دغدغه‌های جدی مجتمع ریحانه به امر سلامت دخترانش است.

موسسه امیدآوران کوثر آفرینش

 موسسـه فرهنگـی و ورزشـی امیـدآوران کوثـر آفرینـش در سـال 1398 بـا هـدف از راه‌انـدازی و مدیریـت یـک مجموعـه فرهنگـی و ورزشـی و شـرکت در مسـابقات داخلـی و خارجـی در راسـتای ایجـاد روحیـه نشـاط، شـادابی و سـلامتی در جامعـه کارش را آغاز کرد.

شرکت تامین نیروی انسانی و پشتیبانی آفرینش

 فعالیت اصلی این شرکت که در سال 1402 تاسیس شده است، در حوزه تامین نیروی انسانی برای اشخاص و شرکت‌ها و ارائه خدمات مختلف است.